Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Védská architektura Vastu šástra

Vastu šástra neboli Vastu véda, je starý védský rukopis o architektuře. Hlavní důraz je kladen na důležitost světových stran, působení planet a dalších energií vesmírných i přírodních. Na základě těchto atributů

dochází k výběru vhodného pozemku nebo k jednotlivým uspořádáním obytných domů či jiných staveb.

 vastusastra

Vastu je totéž co feng-šuej, jenom na indický způsob. I ono má za cíl stavět budovy a zařizovat je tak, aby se v nich lidé cítili co nejlépe a žili ve spokojenosti a hlavně je provázelo pevné zdraví. Hlavní předpoklad Vastu je žít v souladu s přírodními zákonitostmi a vesmírnými silami, které se pak odráží nejen na vašem pozemku a zahradách, v jednotlivých místnostech vašeho obytného domu, ale též v továrnách či jiných pracovních nebo výrobních objektech a na jednotlivých pracovištích.

Chcete žít v souladu s těmito přírodními silami a zákonitostmi?

  • kupujete pozemek a chcete znát, jakým směrem na něm bude proudit pozitivní energie,
  • kupujete pozemek a chcete znát, kde mít stavbu, zahradu, vodní plochu,
  • budete stavět a chcete mít povědomí o vhodných rozměrech stavby a kde se má jaká místnost nacházet,
  • chcete vědět, jak uspořádat jednotlivé místnosti v bytě,
  • chcete vědět, jak či kam rozmístit nábytek v jednotlivých místnostech,
  • chcete poradit, jak si alespoň trochu pomoci, v již nepříznivě rozmístěných místnostech.

 

Velice podrobně a srozumitelně lze základy védské architektury načerpat a pojmout v přednášce pana Petera Dorička v sekci videa. Druhá polovina této přednášky je věnována právě základním otázkám Vastu.

Peter Doričko: Nejstarší umění bydlet - Architektura Vastu.

 

Vastu šástra - základy

Jóga, ájurvéda, džjótiš a stejně tak vastu, všechny tyto obory jsou větve z kmene védského vědění. Tento pomyslný košatý strom pochází z védských textů, které se zakládají na účelném propojení vědy a duchovna. Základní védský přírodní zákon znamená přirozený řád a harmonii vesmíru. Všechno, co v přírodě existuje, má správné proporce a rytmus, který dává celému světu půvab a krásu. Každý stvořený objekt nebo forma mají v záhadném schématu vesmíru svou funkci a své místo. Pokud jsou harmonie a pořádek vesmíru porušeny, znamená to chaos, disharmonii a absenci blaha pro veškerou existenci od hor a řek po každé stvoření až k těm nejmenším organismům. Tento princip dokonalé harmonie a řádu ve vesmíru je základním pravidlem, jimž se řídí i vastu. V indii se vastu úzce pojí s místní astrologií nazývanou džjótiš. Džjótiš tvoří pevnou součást života mnoha Indů, data všech důležitých událostí se určují podle této astrologické nauky.  Při józe i ájurvédě se celému tělu i mysli dostává pečlivě promyšlené péče a s využitím všech oborů se pak neviditelná duše cítí živená a klidná. To platí pro všechny védské vědní obory. Vastu a všechny védské nauky přijímají pravdu o všezahrnujícím božství, jež přebývá ve všem od nejmenšího oblázku až po všechny organismy obývající svět kolem nás. Zahrnuje to i pochopení o božství uvnitř našeho vlastního skutečného Já. Základem je získat respekt k okolnímu světu a především sám k sobě.

Co je tedy jedna z těch větví pojednávající o vědě vastu? Indové jí skromně nazývají vědou o architektuře, která přináší do domu harmonii, je vědecká a zároveň duchovní. Netýká se však jen estetiky, ale i povahy vesmíru a našeho spojení s ním a vztahu k němu. Je založeno na vnitřní i vnější harmonii, která vychází z toho, že navážeme správný vztah s každým obývaným prostorem. Porušte zákon přírody v návrhu svého domu, uvnitř v domě nebo na pracovišti a budete mít něco, co postrádá harmonii. Pokud se ale budete zákonem přírody a vesmírnými zákonitostmi řídit, naleznete harmonii a vnitřní mír a vytvoříte si mírumilovný domov pro duši. Jinými slovy, dokud si neuspořádáme vnější prostředí, nemůžeme dosáhnout vnitřní harmonie. Vastu dokonce sdílí jisté podobnosti s rágami, což jsou dokonalé hudební skladby s jistou matematickou strukturou. Rágy jsou ale plně duchovní a působí jako terapie pro duši. Vastu nám pomáhá znovu objevit život v rovnováze s vesmírem a navodit pohodu tím, že si vytvoříme doma, na zahradě nebo v práci zdravé a klidné prostředí. Jak takové rovnováhy a zdravého prostředí dosáhnout? Vastu, směsice silně duchovní filozofie a vědy, je založeno na víře, že ve vesmíru je vše propojeno a všechno se vším souvisí.

Vastu šástra úvodem a 1 další stránka Osobní Microsoft Edge 24. 1. 2021 13 51 36

 

 

 

Pokud budeme respektovat doménu každého prvku a jeho božstvo, budeme tím respektovat přirozený řád vesmíru. Co se týče osmi světových stran, měly by být všechny tyto věci uspořádány tak, aby odpovídaly vlastnostem prvků, které jim odpovídají. Je důležité znát vztah mezi elementy:

Element

Přitažlivý

Odpuzující

Podpůrný

Země

Oheň

Vzduch

Voda

Voda

Vzduch

Oheň

Země

Oheň

Země

Voda

Vzduch

Vzduch

Voda

Země

Oheň

Tato tabulka například ukazuje, že objekty, které jsou přirozeně přiřazeny k elementární vodě, by neměly být umístěny na jihovýchod, protože zde převládá element ohně, který element vody odmítá.

Respektujeme-li doménu každého prvku a jeho božstvo, budeme tím respektovat přirozený řád vesmíru. Proto je důležité udržovat pořádek a rovnováhu, jež jsou vesmíru dokonale vlastní. Toho se ve vastu dociluje pečlivým soustředěním se na fyzikální prostor tak, aby bylo co nejlépe využito prastarých teorií spojených s pěti základními prvky: prostorem, vzduchem, ohněm, vodou a zemí, jež jsou přítomné v našem prostředí i v každém z nás. Vztahuje se nejen k pěti prvkům, ale i ke Slunci, k Měsíci, dalším planetám a vůbec všemu ve vesmíru. Navážeme-li s těmito prvky harmonický vztah, odmění se nám klidným okolním prostředím a spokojeností v duši. Vastu také uctívá různá božstva, jež jsou spojena s každým z těchto prvků a s hlavními světovými stranami. 

Světová strana

Prvek

Božstvo

Popis

Sever

Vzduch/Voda

Kuber

Vládce Kuber, jenž je pánem bohatství a požitkářství nám žehná vším dostatkem, nejen finanční hojností, ale i duchovní.

Soma

Vládce Soma je pánem Měsíce a zdraví, přináší proto světlo v temnotě, chrání naše zdraví a během spánku nám obnovuje energii.

Severovýchod

Voda

Isa

Ze severovýchodu, brány k bohům, přichází pozitivní vesmírná energie, která se mnohokrát znásobí, pokud zde zakomponujeme vodní plochu, která podporuje klid a ticho. V tomto kvadrantu by se neměly nacházet těžké nebo vysoké předměty, aby energie mohla volně proudit prostorem.

Východ

Prostor/Oheň

Surya

Vládce Surya je pánem Slunce, přináší nám světlo do každého dne, dodává nám osvícení a inspiraci.

Jihovýchod

Oheň

Agni

Jihovýchodu vládne prvek ohně, který přináší horko a vášeň. Agni symbolizuje posvátný oheň, takže tento kvadrant působí očistně.

Jih

Země/Oheň

Yama

Vládce Yama je pánem smrti, jenž také posuzuje, jak plníme dharmu – povinnosti a odpovědnost. Připomíná též zdrženlivost těm, kdož jsou pokoušení jeho protipólem, pánem Kamou.

Jihozápad

Země

Pitri

Tento kvadrant souvisí se silou a vládne mu prvek země. Měl by být zastavěný a posílený těžkými předměty, které budou vesmírnou energii v prostoru zadržovat. Pán předků, bůh Pitri, který je vládcem kvadrantu, představuje moudrost zemřelých.  

Západ

Vzduch/Země

Varuna

Vládce Varuna je pánem oceánů, neznáma a temnoty. Jeho doménou je noc a vítá nebeská světla.

Severozápad

Vzduch

Vayu

Tento kvadrant patří prvku vzduchu a představuje pohyb a neklid. Toto přináší i neustálí proud myšlenek a nápadů.

Střed

Prostor

Brahma

Ze středu vyzařuje duchovní síla a je doménou prvku prostoru a panstvím Bráhmy – stvořitele materiálního světa. Je to vnitřní svatyně domova nebo pracovního prostoru, kde je navozena duchovní pohoda a důležité spojení s Brahmou. Posvátný střed bychom měli respektovat a ponechat jej zcela prázdným.

Vastu nám nenabízí přísná a neohebná pravidla, ale návody, jež nám pomáhají vybrat to nejlepší uspořádání a využití prostoru tak, aby nám co nejlépe prospíval. Cílem vastu je tedy vnést harmonii a pořádek do každého zastavěného prostoru obývaného lidským tělem. Uspořádaný a harmonický prostor vede k uspořádanému a harmonickému vnitřnímu životu, který je tolik potřebný pro dobré zdraví těla, mysli i duše, potažmo v širším měřítku pro vše, co kolem nás existuje. Budova a domov uspořádaný a zařízený podle principu vastu umožňuje za pomoci harmonie pěti základních prvků, aby pozitivní vibrace, jež proplouvají vesmírem, byly řádně vedeny i prostorem našeho domova a na druhou stranu blokuje špatné energie podněcované negativními silami.

Pozitivní energie 1Pozitivní energie 2

Pozitivní energie proudí ze severovýchodu na jihozápad

 

Toto vše poté podporuje správný tok vibrací u každého jednotlivce tak, aby optimálně prospívala jeho tělesná i duševní schránka. Lidé, kteří zapracovali do svého prostoru filozofii vastu říkají, že nalezli vnitřní klid, což jim umožnilo více se soustředit a činit promyšlená rozhodnutí jak v osobní, tak i v pracovní oblasti. Zmenšil se u nich stres a napětí, lépe se jim pracuje, zlepšuje se zdraví a dokonce, že mnohem lépe prospívají i finančně. Právě nyní je čas na několik praktických rad, jak Vastu funguje či nejdůležitějších doporučení, jak žít v souladu s tímto staroindickým uměním.

Finance, cennosti či věci Vám vzácné: Již jsem se zmínil, že vládcem bohatství Kubera sídlí na severu, proto veškeré ukládání vzácných předmětů, cenností a financí doma či v kanceláři by mělo být právě v severní části bytu a místnosti, potažmo podnikatelské objektu a kanceláře. Budou tak v jeho ochraně, naopak největším prohřeškem by bylo uložit cennosti či finance na severozápadě, kde vládne vzduch přinášející neklid a pohyb, dlouho by se u Vás peníze neudržely. V tomto prostoru se určitě bude dařit věcem spojeným s pohybem, na pozemku např. garáž či kolna nebo pokoj pro hosty. Tento prostor přináší též neklid, takže těm co tráví mnoho času u televizoru, bych doporučoval přesunout jí z optimálního jihovýchodního prostoru do severozápadního kvadrantu.

Ložnice, respektive spaní: Pro mnohé asi velké překvapení, dle vastu spěte s hlavou k jihu či východu. Východ vnáší do podvědomí osvícení a hlavně jih přináší příjemný, hluboký a ozdravný spánek. Nikdy nespěte hlavou k severu. Ve vastu je hlava považována za severní pól těla. Zkuste k sobě přiblížit plusové póly magnetů. Pokud budete spát hlavou k severu, bude vás zesílený účinek této světové strany rušit a nebudete moci klidně spát. V Indických nemocnicích a ájurvédských klinikách jsou lůžka vždy uzpůsobeny tak, aby pacienti leželi hlavou směrem k jihu.

Pokud bydlíte s dětmi a ty spí na jihovýchodě, nemůžete se divit, že se snaží dominovat. Chcete-li si zachovat svou roli rodiče, který poskytuje vedení a učí děti správným hodnotám, měli byste to být vy, kdo spí na jihozápadě. Stejně tak není vhodné, aby děti spaly v jihozápadním kvadrantu, mohli by pak být příliš panovačné a měli by snahu vás ovládat. Pokud toužíte po tom, aby vaše odrostlé dítě „opustilo rodné hnízdo“, pak jeho pokoj a postel v místnosti umístěte do kvadrantu pohybu, tedy na severozápad. Prvek vzduchu podnítí jeho myšlenky na stěhování.

Největší přínos: Podle vastu je největším přínosem, pokud je na severovýchodní části pozemku, který je spojován s prvkem vody právě jezírko, fontána, nádrž s dešťovou vodou či bazén. Čistota vody bude v tomto kvadrantu vždy nejkvalitnější. Severovýchod je považován za zdroj pozitivní vesmírné energie, pokud je pozemek povzbuzen jejím prvkem – vodou, je tato energie mnohonásobně podpořena. Toto pravidlo platí samozřejmě též v obývaných prostorech. Podpořte vesmírnou pozitivní energii na severovýchodě vodou – domácí fontánka či akvárium je vhodným řešením. Uvnitř Vašeho domu je severovýchod ideálním prostorem určeným k meditacím nebo studiu.

Největší prohřešek: Podle vastu je největším prohřeškem umístit do očistného a energii přijímajícího severovýchodního kvadrantu WC nebo žumpu či čističku. Je to stejné, jako by Vám někdo poblíž Vašeho pozemku v místě, odkud většinou vane vítr, založil skládku.

Přihlášení