Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

DOMY (Bhávy)

Zodiakální dům je jedním z nejdůležitějších prvků horoskopu. Sanskrtský výraz bháva značí „stav bytí“. Nejprospěšnější domy jsou domy trikóna (1., 5. a 9. dům), které tvoří skupinu konání (dharma), neboli smyslu života jedince. Jakákoli planeta, která se bude v těchto domech nacházet, či jím bude vládnout, bude příznivě ovlivněna. První dům spadá nejen do skupiny trikóna, ale i do skupiny kéndra (1., 4., 7. a 10. dům), i tato čtveřice domů vykazují příznivé působení. Nepříznivé působení vykazuje skupina domů dusthána (6., 8. a 12. dům). Skupina domů upačaja (3., 6. a 11. dům) jsou závislé na tom, v jakém domě se nacházejí a jakému domu vládnou a jelikož spadají i do skupiny růstu (ačaya), jejich prospěšnost postupem věku narůstá. Druhý dům celkově vykazuje neutralitu a nemění tak povahu svého obyvatele. Spadá však též do nepříznivé skupiny domů smrti (maraka) společně se 7. domem. Planety, které se v těchto domech nacházejí, nebo jim vládnou, představují v jistém smyslu smrt či ukončení jednoho z životních období. V obdobích vlády těchto planet se mohou objevit překážky, smrt někoho blízkého či změna způsobu života. Skupina domů 2., 6. a 10. spadají do skupiny domů bohatství (artha), neboli ekonomického rozvoje jednotlivce. Domy 3., 7. a 11 spadají do skupiny pojednávající o vašich touhách (káma) a posledně, do skupiny osvobození a spirituality (mókša) spadají domy 4., 8. a 12.

Prvních šest domů horoskopu má osobní význam. První dům má co dělat s jástvím, druhý se získáváním prostředků, třetí s praktickým myšlením, čtvrtý s osobní „operační“ základnou, pátý s tvůrčí seberealizací a šestý se sebezdokonalováním skrze práci a službu. Větší část našeho života se však týká našich vztahů k jiným lidem a k lidské společnosti. Tématem dalších šesti domů horoskopu jsou mezilidské skupinové vztahy. V této druhé skupině domů a jejich znamení se opakují významy prvních šesti domů a znamení, v tomto případě však z pohledu skupiny nebo společnosti. Poukazuje na reakce, chování a adaptaci jedince v rámci lidské pospolitosti.

 

1. dům reprezentuje osobnost; cílevědomost a ctižádost; jeho motto zní: „Já jsem“.  

 

Znamení: Beran                              Vládce: Mars                               Světová strana: Východ

Káraka planeta, podobné vlastnosti: Slunce – ctižádost, sebevědomí a cílevědomost.   

Povýšená planeta: Slunce

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Vlastní Já                          

Oblasti života: Ctižádost a cílevědomost, zdraví, povaha, odvaha, vitalita, osobnost, osobitost, sláva, postavení, konstituce, zjev a celkový vzhled

Orgány a části těla: Hlava a mozek, obličejové kosti a celý obličej, tělo, údy          

Hlavní vlastnosti a témata: Vstup do života, ale i dětství. Týká se tvarů, jak vypadáme. Hodně nám řekne o našem chování, temperamentu či sebevědomí. Vypovídá o našem působení na ostatní, či jak nás ostatní vidí

Vhodné profese: Umělci, herci a baviči všeho druhu, prodejci či dražitelé, automobilový závodníci, ale i ostatní sportovci

Heslem prvního domu je: Představa o sobě samém. Zvířetníkové znamení obývající 1. dům je rovněž znamením ascendentu (lagna) a určuje povahu celého horoskopu. Když je náš 1. dům silný, máme v sobě něco zvláštního, co můžeme světu předat. Napovídá nám o způsobu narození, vstupu do života a poukazuje na naše dětství. Naznačuje naše morální vlastnosti a hodnoty, vypovídá o našem celkovém pohledu na život a jakým způsobem se bude naše cesta životem ubírat, našich zvycích a povaze člověka obecně. Určuje náš temperament a sebevědomí, může pomoci pochopit, zda jsme sebejistí, či nesmělí a nejistí, zda inklinujeme k tomu, být posedlí svou vlastní osobou, tedy tak zaujatí svým vlastním způsobem, že jsme slepí k dopadům svého jednání. Týká se též fyzických projevů – držení těla, celkového vzhledu, tvaru hlavy a obličeje, oblékání. Ascendent rovněž hovoří o tom, jak nás vidí okolí. Planety umístěné v 1. domě budou vypovídat o osobnosti a zodpovědnosti k vlastnímu osudu. Tento dům může také ukázat, zda jsme člověkem činu a skáčeme do světa rovnýma nohama, zda budeme usilovat o dominanci anebo se raději stáhneme do zadních řad, abychom nebyli příliš vidět. Ukazuje na to, zda rádi mluvíme, jednáme, tančíme, zpíváme, soudíme, řídíme, pečlivě nasloucháme nebo záměrně ignorujeme. Způsob, jak ostatní vnímají naší osobnost, závisí implicitně na tom, jak pohlížíme sami na sebe. Klíčem k úspěšnému uplatnění Já je uvědomění, uvědomění si důsledků našeho jednání na svět a všechny kolem nás. Pokud dokážeme být uvolnění, zruční, sebejistí a všímaví, pak se i v těch, kterých se našimi činy dotýkáme, naše činy zrcadlí. Zdraví a celková konstituce jsou hodnoceny skrze části těla ovládané znamením ascendentu.

 

2. dům reprezentuje rodinu a vlastnictví – rodinný majetek; jeho motto zní: „Já mám“. 

 

Znamení: Býk                   Vládce: Venuše               Světová strana: Východní severovýchod

Káraka planeta: Jupiter – spojitost s požitky i s hromaděním majetku

Povýšená planeta: Měsíc

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Rodina, manželský partner                          

Oblasti života: Rodinný majetek a další finanční záležitosti, vydělávání peněz, bohatství, štěstí, stav, učení a řeč, pravdomluvnost

Orgány a části těla: Tvář, nos, ústa a zuby, krk s jícnem a hrtanem, pravé oko.            

Hlavní vlastnosti a témata: Je ještě odrazem našeho raného dětství. Ztotožnění se se sebou, pojednává o našich zálibách a požitcích, o učení, chápavosti a výřečnosti, představivosti a vynalézavosti. Zastupuje příbuzenstvo, rodinný majetek a další záležitosti spojené s bohatstvím, co nahromadíme či vyděláme; co utratíme a jak s prostředky zacházíme. Nepojednává však pouze o bohatství finančním.

Vhodné profese: Bankovnictví, podnikání a další profese spojené se získáváním a hospodařením s penězi

Heslem druhého domu je: Držení se pocitů a věcí. Hlavním tématem druhého domu je majetek, hromadění bohatství, vydělávání a utrácení peněz, zastupuje též chutě, záliby a počitky. Druhý dům nenaznačuje jen to, do jaké míry a jakým způsobem člověk může prostředky získávat, spravovat a vynakládat, ale poskytuje i informace o množství a druhu movitého majetku, který získá. Protože získávání hmotných statků vyžaduje součinnost nejrůznějších faktorů, ukazuje druhý dům také to, že se člověk musí naučit být vůči svým bližním a společnosti jako celku zodpovědným správcem. Zastupuje také chápavost jedince, jaké jsou jeho schopnosti v učení či mluveném projevu a dosažení základního vzdělání. Vyobrazuje nám rané dětství. Vládne pravdě a představivosti, při obsazení příznivou planetou se může projevit originalita a vynalézavost. Při obsazení nepříznivou planetou může dojít k přebujelé fantazii, extrémní krátkozrakosti, neschopnosti soustředění a v krajních případech i ke lhaní. Ať už silně prahneme po vlastnictví věcí a bohatství anebo po konkrétních lidech, opětovném ujišťování o citech, svobodě projevu, znalostech, společenském idealismu či po něčem jiném, v každém případě touhy odhalené druhým domem odrážejí hodnoty, které nás činí tím, čím jsme.

 

3. dům reprezentuje odvahu; statečnost; touhy a komunikaci; krátké cesty; jeho motto zní: „Já myslím“. 

 

Znamení: Blíženci                Vládce: Merkur               Světová strana: Severní severovýchod

Káraka planeta: Mars – spojitost v odvaze, tužbách a sourozencích

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Bratři či mladší sourozenci                          

Oblasti života: Odvaha, statečnost a touhy, iniciativa, snahy, potrava

Orgány a části těla: Ruce, paže, ramena, pravé ucho, prsa, plíce a průdušnice  

Hlavní vlastnosti a témata: Zastupuje sourozence a náš vztah k cestování. Naznačuje na naše tvořivé umění a umělecké nadání. Pokud bude Mars dobře umístěn a silný, budou naše touhy a umělecké sklony

Vhodné profese: Učitel či zaměstnanec ve vzdělávacích zařízeních, umělec všeho druhu, politik, prodavač, obchodník

Heslem třetího domu je: Jak komunikujeme. Třetí dům nám naznačuje, jaké psychické vybavení při svém narození jednotlivec dostal a jak bude schopen komunikovat s okolím. Hlavními tématy třetího domu jsou schopnost jasného myšlení, odvaha, touhy, cestování, tvořivé umění, hudba, tanec, film a fotografie. Pokud je tento dům příznivě nakloněn může jedince obdařit uměleckým nadáním, nepříznivé vzbudí touhu po tomto nadání. Pokud je káraka planeta (Mars) v horoskopu dobře umístěna, vnitřní touhy jedince budou naplněny. Jakožto dům odvahy určuje, zda jedinec v průběhu svého života podnikne cesty za dobrodružstvím. Je to dům praktického rozumu a informací, odráží se zde, jak bude jedinec jednotlivé informace přijímat, zpracovávat a dále předávat. Uplatňuje se zde též rozlišovací schopnost planety Merkur, aby jedinec mohl svým myšlenkám a činům dát pozitivní směr. Musí na základě co nejbystřejšího vnímání, zkušeností a logiky rozhodnout, které metody jsou pro něho nejcennější v zacházení s prostředky (naznačenými v druhém domu), a k jakému účelu budou tyto prostředky použity. Vědomá mysl posuzuje a rozhoduje, na co se má zaměřit pozornost a psychická energie jedince. Emocionálními reakcemi a modely myšlení si tak jedinec vytváří svůj osud a buduje si své vlastní nebe nebo své vlastní peklo. Třetí dům může naznačit i na malé změny v životě jedince, jak místa, tak příchodu či odchodu lidí kolem nás. Tento dům též naznačuje a určuje povahu vztahů se sourozenci, především s bratry a mladšími sourozenci, ale též s blízkými příbuznými, sousedy a obecně lidmi, se kterými máme každodenní mentální kontakt. Do tohoto domu spadá též vše, co slouží k mezilidskému dorozumívání a výměně informací – řeč a psaní obecně, telefon, televize, rozhlas, korespondence, knihy, noviny, časopisy.

 

4. dům reprezentuje rodiče, především matku; domov; vztahy; majetek – vozidla a nemovitosti.

 

Znamení: Rak                                  Vládce: Měsíc                            Světová strana: Sever

Káraka planeta: Venuše – celkové štěstí a dopravní prostředky + Měsíc – matka, domov a rodina

Povýšená planeta: Jupiter

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Matka, sestřin syn, strýc z matčiny strany                         

Oblasti života: Cit a emoce, vzdělání a znalosti, rodinné vztahy, majetek, pohodlí, element země.

Orgány a části těla: Srdce, hrudní koš, prsa, plíce.            

Hlavní vlastnosti a témata: Je odrazem spíše pozdější části života a odchodu do výslužby. Zastupuje především vzdělání – znalosti, vědomosti a inteligenci. Naznačuje, jak si můžeme vydělávat na živobytí. Pojednává na naše vztahy s okolím a také na naší čestnost a potřebu slávy.

Vhodné profese: Realitní makléř, stavitel, architekt

Heslem čtvrtého domu je: Základ našich sociálních hodnot. Čtvrtý dům je domem matky, rodiny, domova, úrovně vzdělání, majetku obecně – dopravních prostředků, nemovitostí, pozůstalostí a pozdějšího životního období. Je též indikátorem osobního štěstí a spokojenosti. Vládne prostředí, které jsme si sami vytvořili, takže zastupuje především domov, potažmo výživu, prádlo a všechny další domácí záležitosti. Z věcí, kterými se jedinec obklopuje, se můžeme hodně dozvědět o jeho mentálních a emocionálních dispozicích – neuspořádané prostředí může naznačovat i o chaotickém myšlení jedince. V širším smyslu slova náš domov znamená důvěrné psychické a emocionální prostředí, které si nosíme sebou kamkoli se podějeme. Vládnoucí Měsíc přinášející ženský princip působí skrze nevědomí a automatické citové reakce, které se vytvářejí v raném dětství. Poukazuje na vztah jedince s rodiči, obzvláště pak s matkou a v jakém rodinném prostředí vyrůstal. Vidíme tu také hodnoty, kterých si rodiče cenili a ovlivňovali tak jeho povahu. Tyto zážitky a principy utvářeli jeho předpoklady, jež po celý život určovali jeho chování. Tento dům má proto co dočinění nejen s počátkem života, ale též s dědičností a koncem života, kdy už nejsme schopni naše prostředí změnit. Pokud je tento dům příznivě nakloněn může jedince obdařit láskyplnou povahou a stabilní rodinou. Může ho provázet štěstí ve spekulacích s nemovitostmi či v jejich získávání, což by mu mělo přinést i vlastnictví různých nemovitostí. Je-li čtvrtý dům v horoskopu jedince silný, může se myšlenka „domova“ odrazit i v jeho profesionální dráze. Naopak nepříznivě postavený tento dům může přinést potíže s bydlením, nestabilní rodinu a v komplexu mrzutou povahu.

 

5. dům reprezentuje potomstvo; tvořivost; spekulace či daně; védské poznání a předchozí karmu.

 

Znamení: Lev                     Vládce: Slunce                Světová strana: Severní severozápad

Káraka planeta: Jupiter – náboženské, duchovní a filozofické otázky, dobré činy v předchozích životech, děti a spekulace.

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Potomstvo

Oblasti života: Potomci, emoce, spekulace a daně, inteligence a vzdělání, zábava a povolání, duchovnost.

Orgány a části těla: Mícha, břišní vnitřnosti – žaludek, slinivka, slezina, tenké střevo, játra a žlučník.            

Hlavní vlastnosti a témata: Projevuje se především tvořivost a tvořivá síla ve všech ohledech, jak v povolání, tak v zábavě. Zahrnuje krátké životní etapy, což se může projevit též v emoční stránce, jejímž hlavním zájmem je honba za potěšením – milostná dobrodružství.

Vhodné profese: Umělci, makléři či finanční podnikavci.

Heslem pátého domu je: Směřování naší tvůrčí energie. Pátý dům zastupuje děti a záležitosti, spojené s jejich růstem, výchovou, učením, sportem a všemi funkcemi, při kterých se jedinec snaží o společenské uznání. Pátý dům může naznačit, zda jedinec bude mít děti, pokud ano, tak jaké budou a jak se k nim budeme chovat. Výchova dětí je jedním z nejúžasnějších výrazů tvořivosti. Právě proto je to též dům tvůrčího sebevyjádření a osobního potěšení, má proto co dělat se všemi tvůrčími uměními, především interpretačním uměním, zábavou a zábavními centry, večírky, společenskými příležitostmi a hrami, včetně spekulacemi na burze. Osobní sebevyjádření se v prvé řadě týká emocionálního sebeuspokojení a jeho hlavním tématem je sexuální pud. Představuje proto také různá milostná dobrodružství. I přesto se jedinec snaží o plnohodnotný radostný život a hledá stejný životní pocit i u milované osoby. Z takového propojení bývá výsledkem potomstvo a život tak dosahuje svého naplnění. Tento dům naznačuje, zda bude jedinci na partnerovi záležet, anebo bude mít tendenci ho opomíjet. Rovněž nám může odhalit dobré činy, které byly vykonány v předchozích životech. Příznivě postavený pátý dům poukazuje na jedince, který bude mít velké náboženské, duchovní a filozofické cítění a poznatky. Jak se bude projevovat tvůrčí schopnost jedince, záleží na postavení jednotlivých znamení a planet. Znamení a planety spojené s živlem vzduchu naznačují, že tvůrčí talent se upřednostní v psaní nebo mluvení. Vodní element naznačuje oblibu v hudbě, ať už ke zpěvu nebo hře na hudební nástroj. Ohnivý element upřednostňuje fyzicky náročnější umění, jako je tanec, herectví nebo sport. Zemský element poukazuje na šikovnost v sochařském či malířském umění nebo v riskantních a praktických podnikatelských projektech. 

 

6. dům reprezentuje práci a bohatství; nemoci; negativismus; starosti, nepřátelé.

 

Znamení: Panna                   Vládce: Merkur              Světová strana: Západní severozápad

Káraka planeta: Saturn – pracovní návyky a disciplína + Mars – neshody v názorech, překážky a protivenství

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Příbuzní

Oblasti života: Vztahy příbuzenské a kolegiální, bohatství či dluhy, služebník, náhlé nemoci či akutní choroby, smrt, ponížení, úzkost.

Orgány a části těla: Bedra, pupek a podbříšek, tlusté a slepé střevo, ledviny.            

Hlavní vlastnosti a témata: Napovídá o našem zdraví, vypovídá též o sklonech sloužit a pomáhat druhým. Naznačit může také o možných sporech na profesionální úrovni nebo s konkurencí, soudních sporech nebo sporech s partnerem či nepřáteli.

Vhodné profese: Zdravotnictví či léčitelské umění, charitativní činnost

Heslem šestého domu je: Efektivní fungování. Šestý dům ovlivňuje pracovní návyky, pře, překážky, zdraví a sklony sloužit a pomáhat druhým. To co bylo v pátém domu vytvořeno, bývá usilovnou prací a vhodnými způsoby v šestém domě dovedeno ke zralosti. Šestý dům by měl přinést vystřízlivění a skromnost, zapomenutí na záři reflektorů a vyzdvihnout práci, naučení se soustředění a důkladnosti, oddanosti své práci, složitějším drobnostem a podřízeným rolím. Práce, kterou jedinec vykonává, je závislá na druhu, stupni a míře formální a praktické výchovy, které se mu dostalo v přípravě na jeho práci, kterou právě představuje šestý dům. Je v něm odhalováno, jak svědomitě a odpovědně bude jedinec přistupovat nejen ke své práci, ale také ke svému zdraví. Je zde naznačováno, jaké zaměstnání mu bude nejlépe vyhovovat – manuální, intelektuální či organizační, zda bude efektivněji pracovat ve skupině či sám, jaký vztah obecně bude mít k práci, jaký vztah bude mít ke svým spolupracovníkům a zaměstnavatelům. Má co dočinění také s otevřenými nepřáteli, což může zahrnovat i spory na profesionální úrovni, s konkurencí, soudní pře či dokonce nedorozumění s partnerem nebo přítelem. Postavení planet a znamení může naznačit, zda bude jedinec svárlivý nebo hádavý, anebo zda bude naopak poddajný a snadno manipulativní, což může přinést, že ho ostatní budou využívat. Pokud se stane zaměstnavatelem, pak může být naznačeno, jakým způsobem se budeme chovat ke svým podřízeným. Zastupuje bratrance a sestřenice, tetičky a strýce (především strýc z matčiny strany), synovci a neteře, ale též zaměstnance a kolegy. Určité zodpovědnosti za detail se jedinec učí tím, že se správně stará o svůj vzhled a zdraví. V tomto smyslu ukazuje šestý dům na naše zdraví, nedostatky a jeho postoj ke zdraví a nemoci. Onemocnění či zranitelnou část těla může naznačit planeta, která v tomto domě vládne či jej obývá. Případné zdravotní komplikace mohou nastat v období vlády této planety. K dobrému zdraví a osobnímu vzhledu se též pojí další otázky šestého domu – jednak dieta a příprava jídla, ale zároveň oblečení, které tělo chrání či péče o zevnějšek. Může také poukázat na zdraví zvířat, o která pečujeme.

 

7. dům reprezentuje vztahy; manželství; lásku; touhu; jeho motto zní: „My jsme“.

Znamení: Váhy                                   Vládce: Venuše                      Světová strana: Západ

Káraka planeta: Venuše – touha, láska, partner v manželství

Povýšená planeta: Saturn

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Partner

Oblasti života: Vztahy především partnerské, ale též ostatní vzájemné vztahy. Pojednává o lásce a s ní spojenou vášní, našich touhách, štědrosti, úctě a přátelích.

Orgány a části těla: Střeva, břicho, tříselná krajina, kosti pánevní, děloha, lebka, žíly, ledviny.

Hlavní vlastnosti a témata: Napovídá na vše, co se našeho protějšku týká, na nejpříhodnějšího partnera či o charakteru manželství. Představuje nejen na vzájemný vztah s našim partnerem, ale též na vztahy jakéhokoliv druhu – právních či pracovních. Zahrnuje též cesty do zahraničí a může nám napovědět, jaké bude naše obydlí.

Vhodné profese: Obchodník, veřejnoprávní publicista

Heslem sedmého domu je: Vytváření vztahů k lidem i ke světu. Sedmý dům je hlavně spojován k zjišťování nejpříhodnějšího partnera a charakteru případného manželství. Přestože se tradičně v horoskopu ženy poukazuje u manžela na planetu Jupiter a u horoskopu muže se manželka pojí s planetou Venuše, je v tomto případě z důvodu spojitosti s láskou přistupováno k postavení planety Venuše pro obě pohlaví. Tento dům se však týká všech přímých těsných osobních vztahů k ostatním lidem a můžeme z něj poznat způsob reakce jiných lidí na jednání jedince. Je to první dům osob, s kterými bude pravděpodobně spojován. Popisuje typ partnerů, které by mohl přitahovat – ať už pro manželství nebo přátelství.  Naznačuje rovněž na jeho intenzitu vášně, touhy, úcty, štědrosti, ale též žárlivosti. Může napovědět něco o obydlí jedince, jeho cestách do zahraničí nebo dokonce života v zahraničí. Pojednává také o kontaktech jedince s veřejností, právních záležitostech, sestavování smluv a dohod (třetí dům je pak spojován již se smlouvou samotnou). Díky těmto souvislostem se tento dům pojí s obchodními vazbami a obchodováním. Vlivem planety Saturn, který je zde v povýšení, je tento dům rovněž těsně spojován s působením karmy. Vládnoucí planeta a planety, které tento dům obývají, naznačují, jak se karma jednotlivce může rozvíjet. Může též naznačit oblasti, které jedinci přinesou určité těžkosti, pochybnosti a strachy, což se může projevit ve vytváření si obranných zdí mezi jedincem a ostatními lidmi.

 

8. dům reprezentuje intimitu; dlouhověkost; trvání života a smrt; zármutek; jeho motto zní: „My máme“.

 

Znamení: Štír                          Vládce: Mars                   Světová strana: Západní jihozápad

Káraka planeta: Saturn – dlouhověkost

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Nestanoveno

Oblasti života: Tato oblast představuje fyzické, sexuální a emocionální rozpoložení. Poukazuje na možné úrazy, nehody nebo chronické choroby, ale též na mentální bolest či zármutek. Naznačuje též na překážky nebo dědictví.

Orgány a části těla: Pohlavní orgány, šourek, varlata, řiť.            

Hlavní vlastnosti a témata: Vypovídá o fyzickém i duševním rozpoložení jedince, o jeho sexuální intimitě a pudu, ale i depresích. Je zde naznačeno o výdělečné schopnosti partnera a na jakékoli peněžní prostředky konkrétního jedince. Tento dům by mohl jedince upozornit na možné intriky, negativní vztahy, skandály či pomluvy. Naznačuje však také, kam by se měl ubírat život jedince.

Vhodné profese: Podnikavec v pohřebnictví nebo v peněžních institucích, notář, vědec či matematik

Heslem osmého domu je: Sdílení hodnot a pocitů. Osmý dům je hlavně spojován s překážkami, úrazy a chronickými chorobami (oproti šestému domu, který odhaluje akutní či náhlá onemocnění). Při pečlivém a podrobném prozkoumání tohoto domu je mnohdy možné vyčíst i délku života. Zatímco druhý dům pojednává o osobním vlastnictví, osmý dům je zaměřen na společný majetek, proto pojednává o výdělečné solventnosti protějšku a o vzájemném vztahu. Vypovídá o všech dalších finančních záležitostech pocházejících ze společného úsilí – výhry, výnosy, pozůstalost či soudní vyrovnání. Nemusí se jednat pouze o životního partnera, ale též o obchodní partnerství – firemní peníze či různé investice. Vládcovství planety Marsu a karaka planety Saturn může vyvolávat rozpory či intriky nejen co se společného majetku týká, ale egoistické touhy jedince můžou celkově negativně ovlivňovat jeho život. Problémům, kterým jedinec čelí a způsob, jak se s nimi vypořádá, mohou být nekompromisní a vyžadovat jeho odvahu. Osmý dům je spojován s destrukcí a smrtí, týká se proto i s praktickými věcmi s koncem života spojených – pohřby, testamenty, závěti. Ukazuje, jak bude jedinec schopen vyrovnat se všemi každodenními „malými smrtmi“, nečekanými zvraty a změnami, které boří jeho plány a podrývají jeho sebejistotu. Bude schopen ubránit se zklamání a traumatu ze selhání, dokáže ve změnách a prohrách vidět příležitost zkusit to znovu? Jeho život však může dospět i k tomu, že bude podroben zkoušce, aby se vzdal všech osobních vazeb, dokonce i své vazby na samotný život, a přijmout svou vlastní smrtelnost. Osmý dům je též spojován s vyššími energiemi – okultní a další vědecké odvětví, jako je parapsychologie, vyšší matematika či atomová fyzika.

 

9. dům reprezentuje dlouhé cesty; otce; náboženství; povinnost; jeho motto zní: „My myslíme“.

 

Znamení: Střelec                     Vládce: Jupiter                   Světová strana: Jižní jihozápad

Káraka planeta: Slunce – otec + Jupiter – hledání poznání, náboženství a osudové štěstí

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Otec

Oblasti života: Tato oblast vypovídá o povaze otce a dalekých cestách, ať už jsou fyzické či vzdělávací. Napovídá o osudovém štěstí, ctnostných činech a úctě k druhým. Oblíbenost v léčitelství či lékařství, v náboženských či filozofických otázkách. Zastupuje též otázky našeho vzdělání a naznačuje na náš vztah ke vzdáleným zemím a kulturám.

Orgány a části těla: Kyčle, bedra, stehna, kostní dřeň.            

Hlavní vlastnosti a témata: Přináší příznivé a „šťastné“ okolnosti na základě činů v minulém životě. Přispívá k nalezení správné školy, učitele či „gurua“. Cestovatelské sklony mohou přinést oblibu v zeměpise a mapách.

Vhodné profese: Lékař či léčitel, učitel, cestovatel, kněz, duchovní učitel.

Heslem devátého domu je: Nalezení životního smyslu. Devátý dům je především spojován s otcem a jeho povahových vlastnostech. Informuje jedince o dalekých cestách, jak těch životních, tak do zahraničí, jeho vyšším vzdělání a nalezení vytouženého učitele či „gurua“, ale též o vlivu osobní filozofie a náboženství na jeho přístupu k životu. Zda bude jeho život naplněn příznivými a šťastnými okolnostmi záleží na tomto přístupu, ale též na základě činů vykonaných v předešlých životech. Obsahem devátého domu jsou všechny společné myšlenkové struktury, tak jak nabývají podoby ve filozofii, náboženství, náboženských institucích, zákonodárných systémech, zákonech a vyšších vzdělávacích institucích. Všechny tyto struktury souvisejí s naléhavou potřebou se otevřít, zkoumat svět, nacházet širší perspektivu a podívat se na věci odlišně – jinými slovy nalézat smysl. Je spojován nejen s učením, ale též s publikováním, přes které se duchovní a filozofická učení předávají dalším generacím. Vědomostí a znalostí může jedinec získat též na dalekých cestách, kde bude poznávat různé kultury v širším rámci. Planety zastoupené v tomto domě budou jedince táhnout pryč z jeho známého prostředí jen proto, aby se vrátil, jakmile získá poznání, které poslouží jemu i druhým. Díky expanzivní planetě Jupiter, ztělesňující univerzální lásku, je možné, že jedinec bude schopen navázat spojení s kosmickým vědomím. Může tak získat potřebnou duchovní inspiraci pro harmonické chování vůči partnerům. Příznivé postavení planet a znamení ukazuje na schopnost zrozence napojit se na vyšší stupně inspirace, na rozvíjení moudrosti a růstu jeho sociálního vědomí, vytváří okolnosti přispívající k nalezení správné školy, učitele či rádce. V opačném případě bývá jedinec samoukem, poznává cizí kultury z knih či internetu, objevit se mohou arogantní sklony a neochota naslouchat názorům ostatních či přijmout jejich nauku.

 

10. dům reprezentuje image; působení na veřejnosti; povolání; skutky; ošacení.

Znamení: Kozoroh                               Vládce: Saturn                          Světová strana: Jih

Káraka planeta: Slunce – ctižádost + Merkur – reputace.   

Povýšená planeta: Mars

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Děti mužského pohlaví

Oblasti života: Tato oblast vypovídá o našem postavení a o způsobu, jakým nás vidí naše okolí. Pojednává též o společenském postavení otce a jeho výdělečných schopnostech, ale též o možném druhém sňatku matky.   

Orgány a části těla: Kolena, klouby, kosterní soustava.            

Hlavní vlastnosti a témata: Naznačuje na vhodnou profesi či zaměstnání, jakým směrem se v profesním životě ubírat, a kde bychom mohli být úspěšný. Může nám též napovědět, zda budeme schopni uznávat autority a jaké.

Vhodné profese: Politik, výkonná moc vlády, umělec.

Heslem desátého domu je: Hledání společenského postavení. Desátý dům hovoří o společenském postavení jedince, o jeho vztahu ke společnosti a o způsobu, jakým ho okolí vidí a vnímá. Potažmo naznačuje, jakým způsobem bude jedinec plnit povinnosti vůči světu, o jeho vztahu k politickým nebo společenským mocenským strukturám, ale též, jaká bude jeho pracovní či veřejná pověst, o jeho počestnosti nebo nepočestnosti. Ukazuje na profesi, kterou je přitahován a rovněž na to, zda v ní bude úspěšný. Čtvrtý dům naznačuje společenské postavení a úroveň vzdělání, do které se jedinec narodil, desátý dům může prozradit, zda se této pozice může jedinec dočkat, udržet si jí či se nad ní ještě vyšvihnout. Zda dosáhne významného společenského postavení je závislé na postavení desátého domu v horoskopu, jaké znamení a vládnoucí planeta je zde zastoupena či jaká planeta tento dům obývá či aspektuje. Toto vše bychom měli brát v úvahu při rozhodování o profesní dráze jednotlivce nebo při přemýšlení o tom, jak přistupovat ke kariéře, kterou již máme. Postavení planet též poukáže, jak na tom bude jedinec se svou ctižádostí a zda se mu dostane od jeho představených přízně či naopak. Nedostatečná planetární síla v tomto domě může znamenat, že pro jedince nebude prioritou kariéra, ani veřejně projevené uznání. Mars je zde v povýšení, takže i jeho působení má zde velký vliv, jeho vlastností je touha po moci a snaha a dobré postavení, která pak nutí jedince k jednání. Pokud se však přílišná ctižádost zvrhne v bezohledný boj o moc, pak se Saturn, jako vládce tohoto domu, může postarat o to, aby se jedinec zřítil ze své dosažené vysoké pozice nebo z ní byl svržen. Postavení Saturnu v horoskopu jasně vyjádří, jakou dávku řádu, sebekázně, tvrdé práce, odhodlání a trpělivosti je jedinec ochoten vynaložit, aby dosáhl společenského postavení. Protože je Saturn povýšen ve Váhách, které souvisí se vztahy s veřejností a s justicí, je postavení takového jedince jisté jen tehdy, má-li pevnou pozici u široké veřejnosti a jeho obchody jsou čestné. Zatímco 9. dům určuje povahu a osobnost otce, desátý dům hovoří o jeho postavení a výdělečnosti. Jako protilehlí dům ke čtvrtému domu, který je zastoupen matkou, může naznačit, zda bude vzájemný vztah rodičů šťastný či se matka znovu provdá.

 

11. dům reprezentuje přátelství a službu, vztahy se skupinách; finanční záležitosti, veřejnou tvůrčí činnost.

Znamení: Vodnář                        Vládce: Saturn                 Světová strana: Jižní jihovýchod

Káraka planeta: Jupiter – je zde indikátorem peněžních příjmů.   

Povýšená planeta: Merkur

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Starší sourozenci, především nejstarší bratr, ale též přátelé

Oblasti života: Poukazuje na krátkodobé finanční toky, jako mohou být výhry, mzdu a naše výdělky. Může naznačit, co v životě získáme, zda budou naše přání nebo schopnosti naplněny. Je to též dům dobrých zpráv.

Orgány a části těla: Levé ucho, paže, nohy – lýtka, bérce a kotníky.            

Hlavní vlastnosti a témata: Tato oblast poukazuje na vztahy se skupinami lidí, přátelství či členství v komunitách. Projevuje se zde smysl pro loajalitu a vzájemnou odpovědnost, spojený s ochotou pracovat na společných cílech. Odráží se zde touhy lidí a sociální výhody plynoucí z našeho postavení. Představuje rovněž naše naděje, cíle a schopnost uspokojit svou ctižádost.

Vhodné profese: Veškeré veřejně-prospěšné činnosti.

Heslem jedenáctého domu je: Jak sloužím ostatním. Týká se tvůrčího projevu ve skupině oproti individuálnímu tvůrčímu projevu v protilehlém pátém domu. Především poukazuje na vztahy jedince se skupinami lidí, projevy přátelství v širším smyslu, členství v komunitách, schopnost vyměňovat si názory či spolupracovat na myšlenkách veřejného zájmu nebo se zabývat humanitární činnosti, kdy se v jedinci projeví svoboda duchovního projevu. Oproti individuálnímu emočnímu sexuálnímu naplnění, který se projevuje v pátém domu, dochází v tomto domě k naplnění potřeb na vyšší mentální a intuitivní úrovni. Ze všech domů se zde nejvíce projevuje neosobní povaha jedince a uplatňování svého individuálního ega je zde tedy potlačováno. Napovídá též, co jedinec v životě získá, jaké budou jeho zisky či výdělky. Zisky nemusí být v tomto ohledu pouze finanční, ale mohou se týkat též popularity jedince či jeho výhod plynoucích z jeho profesního či sociálního postavení. Jedenáctý dům tedy naznačuje, jaký bude společenský život jedince, s jakým typem lidí se bude chtít stýkat a jak velkou roli budou v jeho životě hrát, co od nich bude očekávat a co jim na oplátku bude ochoten dát. Je-li tento dům silný, může to být pro okolní svět požehnání, pokud však jedinec ztratí svou identitu nebo se v uspokojování potřeb druhých lidí utopí, může to přinést mnoho zklamání pro něho i druhé. Ze všech početných praktických služeb, které může jedinec nabídnout, jsou nejlepší ty, které ostatní pomohou stát se nezávislými. Pokud si budeme všichni vzájemně sloužit tímto způsobem, staneme se všichni svobodnými, štěstí a přátelství se pak může šířit naplno.

 

12. dům reprezentuje soukromý vnitřní život; zármutek; osamění; výdaje či ztráty, bída; závislosti.

 

Znamení: Ryby                      Vládce: Jupiter                Světová strana: Východní jihovýchod

Káraka planeta: Saturn – je zde indikátorem zármutku a osamění.   

Povýšená planeta: Venuše

Příbuzenstvo či vliv na jiné osoby: Nestanoveno

Oblasti života: Poukazuje na sklony k špatným činům a na vnitřní život jedince, který je zde hodně spojován se zármutkem a osaměním. Můžou se zde poodhalit skrytí osobní či profesní nepřátelé.

Orgány a části těla: Levé oko, lymfatický systém, kotníky a chodidla.            

Hlavní vlastnosti a témata: Naznačeny jsou zde finanční ztráty a výdaje, včetně těch neovlivnitelných. Jedním z důvodů, které tyto aspekty mohou být vyvolány, jsou nejrůznější závislosti, které spadají též do tohoto domu.

Vhodné profese: Veškeré veřejně-prospěšné činnosti.

Heslem dvanáctého domu je: Jak sloužím sám sobě. Dvanáctý dům se týká především soukromého vnitřního života jedince. Tento dům představuje zážitky, jež vyžadují vnitřní soukromí. Jsou to pocity, znalosti a činnosti, které rádi prožíváme a konáme sami anebo o kterých nechceme, aby druzí věděli – z dobrých i ze špatných důvodů. Jako hlavní atributy našeho vnitřního života se zde projeví osamocení či izolace. Osamocení může být vyvoláno životem v cizině nebo v pracovním či zájmovém individuálním přístupu – individuální výzkum, spočinutí při četbě nebo poslechu hudby, meditaci či v modlitbách. Osobní izolaci může dále přinést neschopnost komunikace, upoutání na lůžko nebo pobyt v uzavřených prostorech – léčebny, kláštery či náboženská střediska nebo vězení. Buď Dvanáctý dům je nejtěsněji spojen s karmou, obsahuje vzpomínky na všechny naše dřívější dobré i špatné činy a spojuje nás se vším, co má podobnou „vibrační frekvenci“, vládne proto podvědomí, nahromaděným nevědomým vzpomínkám a citovým prožitkům či postojům. Může tak poodhalit na charakteristiku citových reakcí či emočních návycích jedince. Vazba na emocionální zážitky z minulosti může vést k sebelítosti a k tendenci vyhýbat se životu v přítomnosti. Neschopnost či neochota čelit realitě může vést ke způsobu života ve vysněném světě. Svou nevědomou formou paměti a telepatického spojení s lidmi, kterým jsme v minulosti ublížili nebo kteří ublížili nám. Proto je tento dům též spojován se „skrytými nepřáteli“. Může představovat i sebedestruktivní tendence a závislosti, protože těmi největšími nepřáteli jsme si my sami. Zároveň je zde jedinec schopen nejsnadněji klamat sám sebe. Poukazuje na psychické zdraví jedince ve vztahu k ostatním a ke zdraví a růstu společnosti jako celku. Na druhé straně může vliv dvanáctého domu vést k velké moudrosti a hloubce pochopení. Planety, spojené se znamením Ryb, jsou všechny úzce spojeny s emocionálním principem lásky a nejvyšším atributem lásky je empatie. Vládce dvanáctého domu, ať už se nachází kdekoli, označuje oblast boje a někdy i ztráty. Příznivé postavení planet a znamení zaručuje laskavost, obětavost, nesobeckost, schopnost šetřit a být i štědrý. Naopak nepříznivá aspektace může znamenat pošetilou rozhazovačnost nebo nemoc. Omezení a úklady dvanáctého domu může jedinec překonat jen tehdy, když je vědomě přijme, jako karmická vypořádání. V jistém smyslu se může jedinec stát svým vlastním zajatcem, osvobozujícím prostředkem je pouze to, když vpustí ostatní do svého vnitřního světa. Zakončení je v určitém způsobu vnímání i začátkem nového.

Přihlášení