Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Uncategorised

Védská astrologie Džjótiš (Jyotish)

Védská astrologie Džjótiš je starodávná nauka, která analyzuje osobnost, partnerské vztahy či zdraví na základě hlubokých znalostí principů vesmíru. Naše osobnost je ovlivněna nejen působením jednotlivých planet, ale i znameními zvěrokruhu.

jyotish.jpg

Na základě výpočtu ascendentu je vypracován védský horoskop, kde jsou jednotlivé planety a znamení zvěrokruhu přiřazeny do jednotlivých domů. Z rozboru individuálního horoskopu je poté patrné, která planeta je příznivě nakloněna či která přináší životní a zdravotní komplikace. Lze vypracovat též partnerské horoskopy. 

 

Chcete zhotovit Váš individuální védský horoskop a na jeho základě pak odvodit?

  • které planety Vám jsou příznivě a které nepříznivě nakloněné,
  • jakým směrem se ubírat při výběru zaměstnání či jaká činnost by vám mohla přinést nejvíce zisku, 
  • kterou barvou či kterými drahými kameny podpořit přízeň planet a naopak, které barvy či kameny raději nepoužívat,
  • jak by měla vypadat Vaše „Kavaca“ - číselná jantra k Vaší ochraně,
  • jak podpořit příznivě nakloněné planety a jak transformovat planety nepříznivě nakloněné,
  • která z 27 lunárních hvězd „Nakšatra“ je Vám přisouzena,
  • kdy uzavřít sňatek, je nejvhodnější doba početí, podepsat smlouvu, kopit pozemek, dům či auto, uskutečnit  důležitou cestu nebo operaci.

Džjótiš - úvodem.

Džjótiš tvoří pevnou součást života mnoha Indů, data všech důležitých událostí se určují podle této astrologické nauky. Nehrú odložil zrod Indie jako svobodné demokratické země o jeden den, protože příliš mnoho Indů věřilo, že původní datum 14. srpna je nepříznivé.

Co je tedy jedna z dalších větví pomyslného stromu véd pojednávající o védské astrologii džjótiš? Jsme součástí světa hvězd a planet, ony zrcadlí naše spojení s velkým celkem. Bez pochopení velkého významu pohybu a rytmu, v němž jsou vloženy naše planety, náš život, nemůžeme dosáhnout dokonalé moudrosti. Studium planet a jejich vztahů je podstatným prostředkem k dosažení nejen moudrosti, ale též sebepoznání a poznání kosmické bytosti v nás. Ať jsou nebeská tělesa jen zdrojem světla (Slunce), nebo jeho odrazem (Měsíc), nebo magnetickými poli v nekonečné síti vibrací, stále jsou vytvořena spojení ke každé jednotlivé živoucí bytosti, stále se projevují i v tobě, mně a všech ostatních. Na naší životní cestě nás neustále doprovází rytmické plynutí času. Otáčením Země kolem vlastní osy se tvoří dny, otáčením Měsíce kolem Země se tvoří měsíce, pohyb Země kolem Slunce vymezuje rok. To však není zdaleka konec, ve védách jsou mnohem obsáhlejší pozemské časy, jako např. střídání jednotlivých jug. Naše Země se nachází na začátku posledního období jug a to tzv. kalijuga.

Každé dvě hodiny na východním horizontu dochází ke střídání znamení zvěrokruhu – ascendent. Každý člověk má svůj osobní ascendent – hvězdné znamení, které se objevilo přesně v minutě jeho narození na východě oblohy. Každá minuta v průběhu času má své naprosto speciální vlastnosti v podobě působení planetárních systémů a tyto vlastnosti jsou pro právě narozeného člověka zrcadlem kosmických vlastností v okamžiku jeho zrození. Vibrací, které zanechávají své naprosto jedinečné otisky prstů v právě zrozeném životě. Astrologie jmenuje dvanáct oblastí života, dvanáct domů, přičemž počítání začíná od ascendentu, počátečního stupně 1. domu a pak pokračuje ve směru pohybu Slunce. V západní astrologii je hvězdné znamení, v němž se nachází Slunce v okamžiku narození, nejdůležitějším výchozím bodem pro všechna další posuzování horoskopu. Ve védském systému připadá tento význam ascendentu (horoskop narození), následuje Měsíc (měsíční horoskop), a teprve pak Slunce a další planety.

Každá planeta se může současně ukázat jako vlídný, pozitivní ochránce, tak i jako velký vyzývatel. Záměrně neuvádím příměr např. „negativní škodič“, je potřeba pochopit příchozí nesnáze a strasti, jako výzvy, které k nám přicházejí z karmického zatížení. Dokud se těmto výzvám nepostavíme s otevřenou náručí, budou náš život stále napadat. Nejsou to těžkosti, které nás chtějí zdeptat, jsou to výzvy, které nás chtějí nakonec posílit. Planety jsou božstvy naší karmy. Jejich světlá nebo stinná stránka má rozhodující vliv na určení našeho osudu. Existují planety, které jsou již od přírody vždy obtížné, vyzývavé. Ve védské astrologii bývají obecně označovány za „zloduchy“, k nim patří Rahu a Ketu. Obecně od přírody dobré planety jsou označovány za „dobrodince“. Kosmos však nezná pojmy „dobrý“ nebo „zlý“, vždy bude záležet na nás, jaké hodnocení a obraz si o jednotlivých planetách vytvoříme a jaký k nim zaujmeme postoj. Nepříznivě nakloněné planety nám mohou přinášet těžkosti, ale i podněty či výzvy nezbytné pro náš růst a duchovní rozvoj, a tím vlastně působit v podstatě pozitivně. Ve védské astrologii může být každá planeta „dobrodincem“ nebo „zloduchem“, to závisí právě na příslušném ascendentu a dalších horoskopech. Védská astrologie nám pro jednotlivé planety nabízí různé pomocné prostředky též nazývané „kouzelné prostředky“, s jejich pomocí je možné lépe a účinněji čelit příchozím výzvám a co nejlépe optimalizovat dané skutečnosti.

Velká výhoda a podpora, kterou v podobě védské astrologie obdržíme, spočívá v tom, že budeme umět s její pomocí číst ve velké knize života, a tím i vidět, s kterými energiemi jsme konfrontováni. Znalosti astrologie lze srovnat s vlastnictvím mapy v novém neznámém prostoru. Je to taková navigace, která Vám napoví, proč jdete právě touto cestou a jakou optimální cestu si vybrat, v případě možných příchozích komplikací. Některá cesta se může jevit sice časově náročnější, ale zato méně komplikovaná. Pokud známe jistý nástin naší osobní cesty, můžeme jí co nejlépe využít k našemu osobnímu rozvoji, jakož i pro blaho ostatních lidí a dalších živých bytostí, a v neposlední řadě i celého kosmu. Svými myšlenkami, city a jednáním tvoříme vibrace, které působí na svět, v tom leží naše svoboda odpovědnosti.

JÓGA – SEBEREALIZACE

O józe není problém sehnat nepřeberné množství informací, takže zde shrnu opravdu ty hlavní základy. Slovo jóga je odvozeno od sanskrtského slovního kořene judž, což znamená svázat, spojit, sjednotit nebo též zapřáhnout do jha, namířit a soustředit pozornost na něco, použít a upotřebit. Znamená to také spojení nebo společenství. Je to pravé spojení naší vůle s vůlí Boží. Jóga je jedním ze šesti ortodoxních systémů indické filozofie, asi nejstarší spis, který o józe pojednává je Bhagavad-Gítá, což je Božská píseň, která je základem Upanišad. V indické filozofii je vše prostoupeno Nejvyšším všeobjímajícím duchem (Paramátman neboli Bůh), jehož je individuální lidská duše (Džívátmá) součástí. Jóga je především naukou o Seberealizaci, patří mezi nejmimořádnější duchovní vědy, které doposud lidstvo objevilo. Je jako drahokam úctyhodných rozměrů, který se snaží obsáhnout všechny stránky lidského života a celý přírodní svět, dokáže rozvíjet všechny vyšší síly, které máme vně i uvnitř sebe samých k dispozici. Jógové metody pokrývají celé spektrum naší existence – od tělesného, smyslového, duševního a duchovního až k nejvyššímu stupni Seberealizace. Obsahuje všechny vyšší vývojové postupy od tělesné kázně, etických zásad, metod kontroly dechové a smyslové činnosti, přes propracované vizualizační a afirmační techniky a mantry až ke složitým meditativním praktikám. Duchovní, neboli meditační praxe přenáší člověka přes utrpení a nevědomost tohoto světa. Učí, jak se vyvázat z vnější tělesné a jástvím spoutané identity a objevovat svou totožnost v nesmrtelném Já, které je ukryto v hloubi lidského nitra. Jóga nabízí klíč k celkovému duchovnímu rozvoji, který ve védském smyslu představuje nabytí poznání naší nadčasové a nadprostorové přirozenosti, jež je prosta smrti i veškerého utrpení.

Základním a klasickým dílem je spis Jóga sútra, který sestavil, uspořádal a systematizoval Pataňdžali. Jeho dílo (Aštánga jóga) se skládá ze 185 stručných aforismů o józe a je rozděleno do čtyř částí, které pojednávají o:

~ samádhi (stav, kdy dochází ke sjednocení s Nejvyšším duchem),

~ prostředcích, kterými se jógy dosahuje,

~ silách, s nimiž se hledající na své pouti setká,

~ stavu rozhřešení a oprostění.

Lidská duše zde hledá svou podstatu v osmi údech či stupních jógy.

1) Jama (všeobecná morální přikázání)

2) Nijama (sebeočista prostřednictvím kázně)

3) Ásana (pozice)

4) Pránájáma (rytmické ovládání dechu)

5) Pratjáhára (odtažení a osvobození mysli od nadvlády smyslů a vnějších věcí)

6) Dháraná (koncentrace)

7) Djána (meditace)

8) Samádhi (stav vyššího vědomí vyvolaný hlubokou meditací, dochází ke sjednocení s Nejvyšším duchem)

První tři stupně jsou cestou věcí vnějších (Bahiranga sádhana). Jama a Nijama ovládají aspirantovi vášně a city, udržují jej v harmonii s jeho bližními. Ásany udržují tělo zdravé, silné a v harmonii s přírodou.

Další dva stupně jsou známé jako stupně vnitřní cesty (Antaranga sádhana). Pránájáma a Pratjáhára, učí aspiranta, jak řídit dýchání, a tudíž ovládat mysl. To pomáhá osvobodit smysly od poddanství předmětům jeho touhy.

Poslední tři stupně napomáhají zavést aspiranta do nejniternějších zákoutí jeho duše, udržují jej v harmonii se sebou samým a s jeho Stvořitelem. Nehledí směrem k nebi, aby našel Boha. Ví, že ON je uvnitř a je znám jako vnitřní Já (Antarátman). Tyto stupně lze nazvat jako cesta duše (Antarátma sádhana).

Přihlášení